VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej online kurzů 

 

Na této stránce jsem pro vás shrnula všechny důležité právní informace týkající se objednávání online kurzů nabízených na webových stránkách www.biobrusinka.cz. Jsou zde i informace, které má dle platných právních předpisů mít k dispozici spotřebitel ještě před uzavřením smlouvy (§ 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů – dále jen „NOZ“). Děkujeme za Váš čas věnovaný pročtení tohoto textu. Přečtěte si, prosím, VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky. Spolu s odesláním objednávky totiž dáváte souhlas s VOP a ty se tak stávají součástí Smlouvy a jsou i pro vás závazné.

Které části VOP by neměly uniknout Vaší pozornosti?

 • Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena smlouva – je to až v okamžiku, kdy je potvrzena objednávka. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit. Po uzavření smlouvy lze smlouvu zrušit jen dohodou se mnou anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to zákon umožňuje (podrobnosti v článku II. VOP)
 • Možnosti platby – Kdy a jakým způsobem se objednané online kurzy platí, je uvedeno v článku III.
 • Dodací podmínky – najdete je v článku IV.
 • Podmínky pro odstoupení od smlouvy – Obecně má spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. Jak je tomu u mých online kurzů, zjistíte v článku VI.
 • Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by vás vedla k potřebě online kurz reklamovat, v článku VII. je uvedeno, jak postupovat.

 

Obsah VOP: 

 1. Úvodní ustanovení a důležité pojmy (definice)
 2. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

III. Cena online kurzů a platba 

 1. Dodací podmínky
 2. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Úvodní ustanovení a důležité pojmy (definice)
 2. Tyto VOP platí pro nákup online kurzů přes webové rozhraní biobrusinka.cz (dále též označované v textu jen jako „Web“, „Webové rozhraní“).
 3. Nákup online kurzů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. II. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy. Ujednání, která jsou ve Smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP).
 1. PRODÁVAJÍCÍ:

Prodávajícím je: Simona Brusová

IČ: 01880314

Se sídlem: Ostravice 167, 739 14 Ostravice

zapsaná v živnostenském rejstříku,

příslušným úřadem dle § 71 odst. 2 živnost. zákona je Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí.

Kontaktní telefon: 602230117 

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@biobrusinka.cz  

 1. KUPUJÍCÍ: Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím Webu www.biobrusinka.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, kterou koupí některý z online kurzů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.  
 2. SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, pak Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.   
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje Spotřebitel. Podle platných zákonů je Spotřebitel více chráněn než Kupující, který není Spotřebitelem. Současně má Prodávající i více povinností vůči Spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout Spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než Spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu Spotřebitele.  
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku. 
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 
 1. Kupující objednává online kurzy přes Webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém. Objednávka se realizuje odesláním vyplněného objednávkového formuláře.  
 2. POPIS ONLINE KURZŮ: Na Webu je uveden podrobný popis nabízených online kurzů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, jaká podpora je jejich součástí (včetně například uzavřené skupiny na sociální síti), co Kupujícímu mohou přinést, v jakém formátu je poskytovány, jak celý kurz probíhá, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým online kurzům poskytnuty. Jsou zde uvedeny i podrobnosti ohledně tzv. garance, tj. možnosti vrácení peněz, pokud s online kurzem nejste spokojeni, neplní vaše očekávání anebo zkrátka zjistíte, že dané téma není pro vás. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.  
 3. OBJEDNÁNÍ ONLINE KURZŮ: Pro objednání produktů přes Web slouží objednávkový formulář, který se Vám otevře po kliknutí na tlačítko pro více informací/objednání v popisu online kurzu. V objednávkovém formuláři pro vámi vybraný online kurz pak jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení, email, telefonní číslo, případně i adresu, a zvolíte způsob úhrady. Máte-li k dispozici slevový kupón, uplatníte ho přímo v objednávkovém formuláři zadáním do příslušného políčka. Kliknutím na toto tlačítko se zavazujete za objednaný online kurz zaplatit sjednanou cenu.
 4. O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. I. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.  
 5. V pochybnostech vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.  
 6. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná. 

III. Cena online kurzů a platba 

 1. Na Webu je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých online kurzů (tj. i případné aktuálně platné snížené, akční, zvýhodněné ceny). Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru online kurzů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je proto již konečnou cenou. 
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u online kurzu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu online kurz dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.  
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám online kurz dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.  
 4. ZPŮSOB PLATBY: Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby: 
 • Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny). Pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a online kurz co nejdříve dodán. 
 • Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).  
 • Online bankovním převodem (platba se provede ihned). 

       Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.  

       Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR. Pro případ platby v EUR je nutné na objednávkovém formuláři kliknout na příslušný odkaz pro objednávky v EUR. Přečtěte si prosím pečlivě informace o objednávce a placení v EUR, které máme na této objednávkové stránce uvedené,

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy. Po přijetí platby vám vystavím fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.  Online kurzy není možné hradit formou splátek.  
 1. I Dodací podmínky 
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ.  Při koupi online kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na Webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. V těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce, případně dalších doprovodných materiálů a připuštěním do uzavřené skupiny na sociální síti, je-li tato možnost součástí kurzu (vždy uvedeno v popisu na Webu). Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce/části nebo i bonusy zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu.  
 3. DODACÍ LHŮTA. Online kurz (přístupové údaje) bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je jen výše uvedená situace, kdy online kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den. 
 4. Po dodání přístupových údajů, resp. online kurzu si co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII těchto VOP.  
 5. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv 
 6. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky nebo sociální síti, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF, jsou-li součástí kurzu i materiály v tomto formátu. K přehrání obsahu online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio/video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 
 7. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňujeme, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. 
 8. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení online kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. IV. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna i vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv. 
 9. Odstoupení od kupní smlouvy 
 10. Ze zákona může Spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Tuto možnost lze však u digitálního obsahu vyloučit, pokud je o tom Spotřebitel předem informován a digitální obsah dodán před uplynutím uvedené 14denní lhůty. Já si však vážíme vašeho zájmu o problematiku výživy, stravování a zdravého životního stylu a současně mám natolik ověřené přínosy našich online kurzů, že u většiny našich online kurzů nabízím Spotřebitelům 14denní garanci (od spuštění online kurzu) vrácení peněz i bez udání důvodů z Vaší strany. Podrobnosti jsou popsané u každého online kurzu. Kromě této možnosti Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností z Kupní smlouvy.
 11. V případě, že není poskytována garance a současně online kurz ani nebude během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy dodán, pak během této 14denní lhůty (ještě předtím, než bude dodán), můžete od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ). Odstoupit lze vyplněním formuláře, který naleznete zde. Anebo můžete odstoupení poslat i přímo v textu e-mailu zaslaného na naši kontaktní adresu nebo klasickým dopisem zaslaným na naši adresu. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký online kurz jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Do 14 dní od doručení odstoupení vám pak vrátím peníze, které jste mi za online kurz uhradili. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.  
 12. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VII. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.  
 13. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy naší strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit, resp. vám jej (jde-li o digitální obsah) můžu znepřístupnit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány/zpřístupněny až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.   

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídám, že online kurz při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od dodání (převzetí), má se za to, že online kurz byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od dodání.  
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy, můžete požadovat přiměřenou slevu. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná/nepřehratelná část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste vadu sami způsobili.
 6. Pokud vám nebyl online kurz (resp. zejména přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam přístupové údaje nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@biobrusinka.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. I VOP.  Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li Spotřebitel.  

 

 1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 2. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@biobrusinka.cz.
 3. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 
 4. Pokud mezi mnou jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.czSpotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).  

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na Webu.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.  
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.11.2022